Εργασία ως Βρεφονηπιοκόμος

Ποια τα βασικά καθήκοντά του Βρεφονηπιοκόμου

Η Βρεφονηπιοκόμος είναι υπεύθυνη για τη φροντίδα της σωματικής και ψυχικής υγείας των βρεφών και των νηπίων αλλα και για την ομαλή ανάπτυξη αυτών. Φροντίζει για τη σωστή διατροφή, τη καθαριότητα και παρέχει υποστήριξη στο βρέφος ή το νήπιο στο βάδισμα, στις κινήσεις και στην ομιλία. Επιπλέον, ακολουθεί και εφαρμόζει μέτρα προληπτικής ιατρικής (εμβολιασμούς, εξετάσεις κ.λπ.) και είναι σε θέση να φροντίζει και να επιβλέπει βρέφη με διανοητικές και σωματικές ιδιαιτερότητες. 
 

Πιο συγκεκριμένα
 

 • Συμβάλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη (σωματική, νοητική, ψυχοκινητική, συναισθηματική και κοινωνική) του παιδιού κατά την προσχολική ηλικία, εφαρμόζοντας τις κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους
   

 • Παρέχει φροντίδα στο παιδί από τη βρεφική μέχρι την νηπιακή του ηλικία σε θέματα ατομικής υγιεινής και καθαριότητας
   

 • Φροντίζει για την αγωγή παιδιών με διανοητικές και σωματικές ιδιαιτερότητες
   

 • Εφαρμόζει μέτρα πρόληψης ατυχημάτων σε οποιοδήποτε χώρο φιλοξενίας του παιδιού
   

 • Παρέχει πρώτες βοήθειες και ενεργεί κατάλληλα σε επείγουσες καταστάσεις.
   

 • Απασχολεί δημιουργικά τα βρέφη και τα νήπια και ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στις διάφορες δραστηριότητες
   

 • Φροντίζει για την ψυχοσωματική υγεία, ψυχοσωματική εξέλιξη, τη διαπαιδαγώγηση και την κοινωνικοποίηση βρεφών και νηπίων, παιδιών δηλαδή ηλικίας 0 – 6 ετών, προσφέροντάς τους αγωγή, ψυχαγωγία, φροντίδα, (φαγητό, καθαριότητα) σύμφωνα με τις αρχές της Βρεφοκομίας και της Παιδαγωγικής.
   

 • Ακολουθεί το εκάστοτε ημερήσιο πρόγραμμα του βρεφονηπιακού Σταθμού, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες που βοηθούν το παιδί να αποκτήσει γνώσεις και εμπειρίες, να αναπτύξει ευαισθησία, φαντασία, αισθητική, δημιουργική ικανότητα, ικανότητα έκφρασης, παρατηρητικότητα και αυτονομία, γενικά να διευρύνει τον εσωτερικό του κόσμο, να ωριμάσει συναισθηματικά και ψυχοκινητικά
   

 • Συμβάλλει στη δημιουργία ατμόσφαιρας στοργής, αποδοχής, ασφάλειας και χαράς
   

 • Παρατηρεί τις αντιδράσεις του κάθε παιδιού επισημαίνει αλλαγές ή παθολογικά συμπτώματα, ενημερώνει σχετικά τον/την υπεύθυνο/η βρεφονηπιοκόμο ή νηπιαγωγό και με την έγκρισή του/της τους γονείς και τους ειδικούς (γιατρό, ψυχολόγο κτλ.).
   

 • Εφαρμόζει πιστά όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και ευθύνεται για κάθε αμέλεια ή παράλειψη που μπορεί να έχει επίπτωση στην υγεία των παιδιών.
   

 • Συντάσσει εκθέσεις και ενημερώνει βιβλία που προβλέπονται από τους κανονισμούς για θέματα που αφορούν τα παιδιά και γενικά τη λειτουργία του σταθμού.

Σπουδές ενός Βρεφονηπιοκόμου

Για να γίνει κάποιος βρεφονηπιοκόμος απαιτείται να παρακολουθήσει σπουδές βρεφονηπιοκομίας που παρέχονται στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και στα Τμήματα Βρεφονηπιοκομίας του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και Ηπείρου (Ιωάννινα).  Μπορεί ωστόσο να κάνει σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι οι παρεχόμενοι τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΣΑΕΙΤΤΕ ως ισότιμοι και αντίστοιχοι των ελληνικών για την κατοχύρωση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δικαιωμάτων, αντίστοιχα.

Επιλογές απασχόλησης ενός βρεφονηπιοκόμου μετά την ολοκλήρωση των σπουδών

Με την ολοκλήρωσή των σπουδών, ο βρεφονηπιοκόμος έχει πιστοποιήσει τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε κέντρα προσχολικής αγωγής (βρεφονηπιακούς σταθμούς) καθώς και σε εξαρτημένες ή μη εργασίες σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ή σε κέντρα ειδικής αγωγής που φιλοξενούν βρέφη και νήπια ηλικίας 0-6 χρόνων, ιδιωτικούς ή του δημοσίου φορέα, σε νοσοκομεία και κλινικές παιδιών, σε συμβουλευτικούς σταθμούς γονέων και ως ελεύθεροι επαγγελματίες (φύλαξη παιδιών ή ίδρυση ιδιωτικού παιδικού σταθμού για τους απόφοιτους Τ.Ε.Ι.). 
 

Επιπλέον μπορεί να απασχοληθεί σε:
 

 • Κατασκηνώσεις
   

 • Κέντρα Οικογενειακού Προγραμματισμού

Δεξιότητες που απαιτούνται για έναν βρεφονηπιοκόμο

Η αγάπη για τα παιδιά, η υπομονή, η υπευθυνότητα και ο συγκροτημένος και ισορροπημένος χαρακτήρας, αποτελούν βασικά προσόντα που πρέπει να διαθέτει κάποιος για να επιλέξει αυτή την επαγγελματική κατεύθυνση. Είναι υψίστης σημασίας να  κατανοεί τα προβλήματα και τις συναισθηματικές δυσκολίες που πιθανώς εκδηλώσουν τα βρέφη ή τα νήπια ενώ είναι απαραίτητο να διαθέτει ευγένεια και να εμπνέει εμπιστοσύνη στους γονείς.
 

Άκρως σημαντικό ωστόσο είναι να διαθέτει ικανότητα στη διαχείριση του χρόνου, να διακατέχεται από πνεύμα συνεργασίας κυρίως με τους γονείς και φυσικά να μπορεί να επιλύνει άμεσα προβλήματα που πιθανόν θα παρουσιαστούν.